Femårsöversikt

Ladda hem Jarntorget Arsberattelse 2016-2017

Järntorget Byggintressenter AB

Koncernens resultaträkning
Belopp i mkr 2016/17  2015/16     2014/15 2013/14 2012/13**           
Nettoomsättning 1004,4 960,4           795,4 876,4   678,1
Årets resultat* 358,5 212,8          193,2 224,5   224,5               
Koncernens balansräkning
Förvaltningsfastigheter 297,1 485,5          317,2 218,0 157,9
Övriga anläggningstillgångar 34,1 29,9              27,6 11,1 37,9
Exploateringsfastigheter 822,9 408,4           188,9 353,4 435,0
Omsättningstillgångar 1793,5 885,1            863,2 558,3 396,9
(varav kassa och bank) (278,5) (308,1)         (186,1) (94)  (111,8)
Summa tillgångar 2947,7  1 808,9         1 396,9 1 141,0 1 027,7             
Eget kapital 1488,5 1152,7             961,4 789,5  586,0
(varav aktiekapital) (5,3) (5,3)                  (5,3) (5,3) (5,3)
Avsättningar 42,2 102,6                 36,8 39,4 22,8
Långfristiga skulder 118,3 83,4                  197,9 177,0 137,4
Kortfristiga skulder 1298,7 470,2                200,8 135,3 281,5
Summa eget kapital
och skulder 2 947,7  1 808,9            1 396,9 1 141,0 1 027,7              
Nyckeltal
Soliditet 50% 64%                    69% 69% 57%
Avkastning på
sysselsatt kapital 24% 18%                   19% 30% 36%
Antal anställda 74 87                       73 70 73

*  Avser resultat exkl. minoritetsandel
** Jämförelsetalen för år 2012/13 har inte räknats om enligt K3

Fotnot: Komplett årsredovisning kan beställas från oss.

Järntorget Byggintressenter AB
org nr: 556501-2522