Kallelse till årsstämma I Järntorget Byggintressenter Aktiebolag (publ)

 

Aktieägarna i Järntorget Byggintressenter Aktiebolag (publ), org.nr 556501-2522 (”Bolaget”), med säte i Sundbyberg, kallas härmed till årsstämma den 23 april 2021.

Mot bakgrund av den extraordinära situation som råder till följd av covid-19-pandemin kommer årsstämman att genomföras genom obligatorisk förhandsröstning (poströstning) med stöd av tillfälliga lagregler. Någon stämma med möjlighet att närvara personligen eller genom ombud kommer inte att äga rum.

Anmälan
Aktieägare som önskar, genom förhandsröstning, deltaga vid årsstämman ska:

 • dels vara införd som ägare i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken den 15 april 2021,
 • dels anmäla sitt deltagande till Bolaget vid stämman genom att avge sin förhandsröst enligt instruktionerna under rubriken ”Förhandsröstning” nedan, så att förhandsröstningsformuläret är Bolaget tillhanda senast den 22 april 2021.

Förvaltarregistrerade aktier
Aktieägare som valt att förvaltarregistrera sina aktier måste för att få delta i bolagsstämman tillfälligt omregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB i så god tid att omregistreringen är utförd senast den 15 april 2021. För att detta ska kunna ske måste begäran om sådan omregistrering göras till förvaltaren i god tid före nämnda dag.

Förhandsröstning
Med anledning av den senaste tidens utveckling av spridningen av coronaviruset (covid-19) har Bolaget vidtagit vissa försiktighetsåtgärder inför årsstämman den 23 april 2021. Aktieägarna får utöva sin rösträtt vid stämman endast genom att rösta på förhand, s.k. poströstning enligt 22 § lagen (2020:198) om tillfälliga undantag för att underlätta genomförandet av bolags- och föreningsstämmor.

För förhandsröstning ska ett särskilt formulär användas. Formuläret laddar ni ner här, pdf-version av dokumentet kan ni ladda ner här. Förhandsröstningsformuläret gäller som anmälan till stämman.

Det ifyllda formuläret måste vara Bolaget tillhanda senast den 22 april 2021. Det ifyllda formuläret ska skickas till Järntorget Byggintressenter Aktiebolag (publ), Att: Årsstämma, Box 1267, 172 25 Sundbyberg. Ifyllt formulär får även inges elektroniskt och ska då skickas till info@jarntorget.se. Om aktieägaren förhandsröstar genom ombud ska fullmakt biläggas formuläret och skickas i original till ovan angiven adress. Om aktieägaren är en juridisk person ska registreringsbevis eller annan behörighetshandling biläggas formuläret. Aktieägaren får inte förse förhandsrösten med särskilda instruktioner eller villkor. Om så sker är rösten (dvs. förhandsröstningen i dess helhet) ogiltig.

Ytterligare anvisningar och villkor framgår av förhandsröstningsformuläret.

Aktieägare rätt att begära upplysningar
Aktieägarna erinras om sin rätt att vid stämman begära upplysningar från styrelsen och verkställande direktören enligt 7 kap. 32 § aktiebolagslagen.

Begäran om sådana upplysningar ska sändas per post till Järntorget Byggintressenter Aktiebolag (publ), Att: Årsstämma, Box 1267, 172 25 Sundbyberg eller via e-post till info@jarntorget.se, senast den 13 april 2021. Upplysningarna lämnas genom att de hålls tillgängliga på Bolagets huvudkontor och på www.jarntorget.se senast den 18 april 2021. Upplysningarna skickas även inom samma tid till den aktieägare som så begärt och som uppgivit sin adress.

Antal aktier och röster
I Bolaget finns totalt 544 466 aktier, motsvarande 544 466 röster. Bolaget innehar inga egna aktier.

Förslag till dagordning

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en eller två protokolljusterare
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse
 7. Beslut:
  1. om fastställande av resultaträkning och balansräkning samt koncernresultaträkning och koncernbalansräkning
  2. om disposition av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
  3. om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör
 8. Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
 9. Val av styrelse och revisorer
 10. Beslut om uppdelning av Bolagets aktier och ändring av bolagsordningen
 11. Beslut om instruktion för valberedningen
 12. Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
 13. Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut
 14. Övriga frågor
 15. Stämmans avslutande 

Beslutsförslag
Punkt 1 – Val av ordförande vid stämman
Det föreslås att styrelsens ordförande Per Schönning väljs till ordförande vid stämman.

Punkt 2 – Upprättande och godkännande av röstlängd
Den röstlängd som föreslås godkänd under ärende 2 på dagordningen är den röstlängd som upprättats av Bolaget, baserat på bolagsstämmoaktieboken och inkomna förhandsröster, samt kontrollerats av justeringsmannen.

Punkt 3 – Val av en eller två protokolljusterare
Till justeringsman att jämte ordföranden justera protokollet föreslås Carl Bohman, eller den som styrelsen utser vid hans förhinder. Justeringsmannens uppdrag innefattar även att kontrollera röstlängden och att inkomna förhandsröster blir korrekt återgivna i stämmoprotokollet.

Punkt 5 – Godkännande av dagordning
Det föreslås att ovanstående dagordning godkänns.

Punkt 7b) – Dispositioner av Bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen
Det föreslås att stämman beslutar om att bolagets resultat enligt den fastställda balansräkningen för 2020 disponeras enligt förslaget i årsredovisningen och utdelning därmed sker med 55 kronor per aktie. Avstämningsdag för utdelningen är den 27 april 2021.

Punkt 8 – Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden
Det föreslås att arvode till styrelseordföranden ska utgå med 300 000 kronor, samt till övriga ledamöter som inte är anställda av bolaget med
150 000 kronor per person. Ersättning till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Punkt 9 – Val av styrelse och revisorer
Det föreslås att antalet styrelseledamöter intill nästa årsstämma ska uppgå till fem ordinarie ledamöter utan suppleanter och att Per Schönning, Eje Schönning, Torsten Josephson och Anders Ågren omväljs samt Elisabeth Nordin nyväljs som styrelseledamöter för tiden intill nästa årsstämma.

Vidare föreslås att Torsten Josephson väljs som styrelsens ordförande och att Ernst & Young Aktiebolag omväljs som Bolagets revisor. Oskar Wall kommer i så fall att fortsätta som huvudansvarig revisor.

Punkt 10 – Beslut om uppdelning av Bolagets aktier och ändring av bolagsordningen
Årsstämman föreslås att, i syfte att uppnå ett för Bolaget ändamålsenligt antal aktier, beslutar om uppdelning av Bolagets aktier (split) 100:1, innebärande att varje aktie delas upp på 100 aktier så att det totala antalet aktier i Bolaget blir 54 446 600 aktier. Styrelsen bemyndigas att fastställa avstämningsdag för aktiespliten.

Med anledning av att ovanstående förslag till aktiesplit förutsätter ändring av bolagsordningen föreslås stämman besluta om ändring av § 5 i bolagsordningen innebärande att höja gränserna för lägsta och högsta antal aktier enligt följande:

Nuvarande lydelse:
§ 5 Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 500.000 och högst 2.000.000.

Föreslagen lydelse:
§ 5 Antal aktier
Antal aktier ska vara lägst 50.000.000 och högst 200.000.000.

Årsstämman föreslås även besluta att ändra §§ 1 och 8 i bolagsordningen enligt följande:

Nuvarande lydelse:
§ 1 FIRMA
Bolagets firma är Järntorget Byggintressenter Aktiebolag (publ). Bolaget är ett publikt aktiebolag.

Föreslagen lydelse:
§ 1 FÖRETAGSNAMN
Bolagets företagsnamn är Järntorget Byggintressenter Aktiebolag (publ). Bolaget är ett publikt aktiebolag.

Nuvarande lydelse:
§ 8 KALLELSE SAMT DELTAGANDE PÅ BOLAGSSTÄMMA
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Nyheter.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska vara upptagen som aktieägare i sådan utskrift eller annan framställning av hela aktieboken som avses i 7 kap. 28 § tredje stycket aktiebolagslagen (2005:551), avseende förhållandena fem vardagar före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden.

Föreslagen lydelse:
§ 8 KALLELSE SAMT DELTAGANDE PÅ BOLAGSSTÄMMA
Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Att kallelse har skett ska annonseras i Dagens Nyheter.

Aktieägare som vill delta i bolagsstämma ska anmäla sig hos bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Denna dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsafton och inte infalla tidigare än femte vardagen före stämman. Aktieägare får vid bolagsstämman medföra ett eller två biträden.

Det föreslås att årsstämman beslutar att stryka nuvarande § 12, rörande hembud, och lägga till en ny § 12 i bolagsordningen enligt följande:

Föreslagen lydelse:
§ 12 FULLMAKTSINSAMLING SAMT POSTRÖSTNING
Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman. Poströstning ska om styrelsen så beslutar kunna ske med elektroniska medel.

För beslut i enlighet med förslaget enligt denna punkt 10 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 11 – Beslut om instruktion för valberedningen
Det föreslås att årsstämman beslutar att anta följande instruktion för valberedningen.

Valberedningen ska bestå av fyra ledamöter varav en ledamot ska vara styrelsens ordförande.  Majoriteten av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till Bolaget och bolagsledningen. Verkställande direktören eller annan person från bolagsledningen ska inte vara ledamot av valberedningen. Styrelseledamöter kan ingå i valberedningen, men ska inte utgöra en majoritet av valberedningens ledamöter. Om mer än en styrelseledamot ingår i valberedningen får högst en av dem vara beroende i förhållande till Bolagets större aktieägare. Minst en av valberedningens ledamöter ska vara oberoende i förhållande till den i Bolaget röstmässigt största aktieägaren eller grupp av aktieägare som samverkar om Bolagets förvaltning. Styrelsens ordförande ges i uppdrag att, med utgångspunkt från Euroclear Sweden AB:s aktieägarförteckning per den sista bankdagen vid tredje kvartalets utgång, kontakta de tre största aktieägarna i Bolaget, vilka sedan äger rätt att utse en ledamot var till valberedningen. Styrelseordföranden ska vara sammankallande till det första mötet där valberedningen konstitueras och ordförande utses.

Ordförande i valberedningen ska, om inte ledamöterna enas om annat, vara den ledamot som röstmässigt representerar den störste aktieägaren. Styrelsens ordförande eller annan styrelseledamot ska dock inte vara valberedningens ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storlek beredas tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Valberedningens sammansättning ska offentliggöras på Bolagets webbplats så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman.

Om ledamot utsetts av viss ägare ska ägarens namn anges. Ledamot ska lämna valberedningen om aktieägaren som utsett denne ledamot inte längre är en av de tre största aktieägarna, varefter ny aktieägare i storleksmässig turordning ska erbjudas att utse ledamot. Om ej särskilda skäl föreligger ska dock inga förändringar ske i valberedningens sammansättning om endast mindre förändringar i röstetal ägt rum.

Aktieägare som utsett representant till ledamot i valberedningen äger rätt att entlediga sådan ledamot och utse ny representant till ledamot i valberedningen. Förändringar i valberedningen ska offentliggöras omedelbart. Valberedningen ska inför årsstämma lämna förslag till (i) val av ordförande vid årsstämma, (ii) val av styrelseordförande och övriga ledamöter till Bolagets styrelse, (iii) styrelsearvode för styrelseordförande samt ledamöter, (iv) val av, samt arvode till, revisor, (v) beslut om instruktion för valberedningen

Punkt 12 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier
Det föreslås att årsstämman bemyndigar styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen under tiden fram till nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, besluta om nyemission av aktier. Betalning ska kunna ske kontant, genom apport, genom kvittning eller eljest förenas med villkor. Bolagets aktiekapital och antalet aktier får med stöd av bemyndigandet sammanlagt ökas med ett belopp respektive antal som ryms inom den på årsstämman antagna bolagsordningens gränser.

Bemyndigandet syftar till att möjliggöra anskaffning av rörelsekapital, för att kunna genomföra och finansiera eventuella förvärv. Skälet till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att bemyndigandet även syftar till att trygga den fortsatta finansieringen av bolaget genom att bolaget tillförs nya strategiskt viktiga ägare samt initialt att bolagets aktie ska uppnå en erforderlig ägarspridning inför notering på multilateral handelsplattform (MTF).

Emissionskursen ska vid avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt och vid betalning genom apport motsvara aktiens marknadsvärde med, i förekommande fall, marknadsmässig emissionsrabatt.

För beslut i enlighet med förslaget enligt denna punkt 12 krävs att beslutet biträds av aktieägare med minst två tredjedelar av såväl de avgivna rösterna som de aktier som är företrädda vid stämman.

Punkt 13 – Beslut om bemyndigande för styrelsen att vidta smärre justeringar av beslut
Det föreslås att årsstämman bemyndigar styrelsen, den verkställande direktören eller den styrelsen i övrigt förordnar att vidta sådana smärre justeringar och förtydliganden av de på årsstämman fattade besluten i den utsträckning detta är erforderligt för registrering av besluten.

Övrigt

Handlingar
Redovisningshandlingar och revisionsberättelse avseende räkenskapsåret 2020 tillsammans med fullmaktformulär kommer att hållas tillgängligt för aktieägare på Bolagets hemsida www.jarntorget.se under minst tre veckor närmast före stämman samt kommer även finnas tillhanda hos Bolaget, Landsvägen 47, 2tr, Sundbyberg. Handlingarna kommer även att sändas till de aktieägare som begär det och uppger sin postadress.

Bolagsstämmoaktieboken hålls tillgänglig på Bolagets huvudkontor och fullmaktsformulär för den som vill förhandsrösta genom ombud finns här, pdf-version av fullmakten hittar ni här.

Behandling av personuppgifter
I samband med anmälan till bolagsstämman kommer Bolaget behandla de personuppgifter som efterfrågas enligt ovan om aktieägare. De personuppgifter som samlas in från aktieboken, anmälan om deltagande i årsstämman samt uppgifter om ombud och biträden kommer att användas för registrering, upprättande av röstlängd för årsstämman och, i förekommande fall, stämmoprotokoll. Personuppgifterna kommer endast användas för årsstämman.

För ytterligare information om Bolagets behandling av personuppgifter i samband med bolagsstämman, se Bolagets integritetspolicy på www.jarntorget.se/om-jarntorget/integritetspolicy samt allmän integritetspolicy för bolagsstämmor www.euroclear.com/dam/ESw/Legal/Integritetspolicy-bolagsstammor-svenska.pdf

Dokument:
Fullmakt (Microsoft Word)
Fullmakt (PDF)
Anmälan och förhandsröstning (Microsoft Word)
Anmälan och förhandsröstning (PDF)

______________

Sundbyberg i mars 2021
Järntorget Byggintressenter Aktiebolag (publ)
Styrelsen