KALLELSE ÅRSSTÄMMA

Kallelse till årsstämma i Järntorget Byggintressenter AB (publ)

Aktieägarna i Järntorget Byggintressenter AB (publ) kallas härmed till årsstämma den 23 maj 2019 klockan 15:00 på bolagets kontor, Landsvägen 47, Sundbyberg.

På bolagsstämman kommer nedanstående punkter att behandlas.

 1.  Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två protokolljusterare.
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 5. Godkännande av dagordning.
 6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut
  a. Om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning,
  b. Om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, och
  c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
 9. Val av styrelse och revisorer.
 10. Stämmans avslutande.

Vid bolagsstämma äger varje röstberättigad rösta för alla de aktier hen äger och företräder. Den som inte kan närvara kan utfärda fullmakt för annan att företräda aktierna vid stämman.

Sundbyberg i april
Järntorget Byggintressenter AB (publ)
Styrelsen