FINANSIELL INFORMATION

Femårsöversikt

Ladda hem Järntorget Byggintressenter ABs Årsredovisning 2018
Årsredovisning i tryckt format kan beställas via info@jarntorget.se

Järntorget Byggintressenter AB

 

Mkr   2018 2017**  2016/2017 2015/2016 2014/2015
RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
Nettoomsättning 991,0 636,5 980,7 940,0 795,4
Kostnader för produktion och förvaltning -827,1 -442,6 606,7 -643,8 -587,3
Bruttoresultat   163,9 193,9 374,0 296,2 208,1
Administrationskostnader -64,9 -34,7 -40,1 -37,0 -24,9
Resultat från fastighetsförsäljningar 0,0 0,0 91,2 0,0 0,0
Övriga intäkter 0,3 0,0 1,1 1,1 0,8
Rörelseresultat   99,3 159,2 426,2 260,3 184,0
Finansiella intäkter och kostnader   -2,1 0,8 4,8 -32,5 9,7
Resultat före skatt   97,2 160,0 431,0 227,8 193,7
Skatt 2,0 -8,1 -4,6 -32,7 -0,5
Resultat från kvarvarande verksamhet 99,2 151,9 426,4 195,1 193,2
Resultat från avvecklad verksamhet 0,0 3,6 71,3 60,2
Periodens resultat   99,2 155,5 497,7 255,3 193,2
BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Anläggningstillgångar 22,1 20,2 27,4 547,7 447,3
Exploateringsfastigheter 979,2 1 089,9 795,7 554,4 237,9
Andelar i bostadsrättsföreningar 94,4 0,0 10,2 0,0 3,2
Kortfristiga fordringar 419,8 892,9 1 419,4 434,7 382,2
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 117,2 119,3  120,1 142,9 307,8
Likvida medel 859,9 399,1 277,3 308,1 186,1
Tillgångar som innehas för försäljning 594,2
SUMMA TILLGÅNGAR 2 492,6 2 521,4 3 244,3 1 987,8 1 564,5
           
Eget kapital 1 538,1 1 461.2 1 731.4 1 319.5 1 095.9
Långfristiga skulder 68,5 67,9 60,3 198,1 267,8
Kortfristiga skulder 886,0 992,3 1 121,5 470,2 200,8
Skulder som har direkt samband med tillgångar som innehas för försäljning 331
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 2 492,6 2 521,4 3 244,3 1 987,8 1 564,5
NYCKELTAL
Rörelsemarginal, % 10 25 43 28 23
Avkastning på eget kapital, % 7 10 28 21 20
Soliditet, % 62 58 53 66 70
PERSONAL
Antal anställda i medeltal 80 69 74 78 73

 

*  Avser resultat exkl. minoritetsandel
** Uppgifterna för 2017 avser koncernredovisning för det förkortade verksamhetsåret 2017–05–01 till 2017–12–31.

Järntorget Byggintressenter AB
org nr: 556501-2522