FINANSIELL INFORMATION

Femårsöversikt

Ladda hem Järntorget Byggintressenter ABs Årsredovisning 2020
Ladda hem Järntorget Byggintressenter ABs Årsredovisning 2019
Ladda hem Järntorget Byggintressenter ABs Årsredovisning 2018

Årsredovisning i tryckt format kan beställas via info@jarntorget.se

Järntorget Byggintressenter AB

 

Mkr   2020 2019 2018 2017 (8 mån) * 2016/2017 *
RESULTATRÄKNING I SAMMANDRAG
Nettoomsättning 318 1080 897 637  981
Kostnader för produktion och förvaltning -290 -921 -635 -443 607
Bruttoresultat   28 159 262 194 374
Administrationskostnader -46 -56 -65 -35  -40
Resultat från fastighetsförsäljningar  91
Övriga intäkter 2 2 1
Rörelseresultat   -16 104 198 159 426
Finansiella intäkter och kostnader   2 2 -2 1 5
Resultat före skatt   -14 106 195 160 431
Skatt -10 21 10 -8 -5
Resultat från kvarvarande verksamhet -24 127 205 152 426
Resultat från avvecklad verksamhet 4 71
Periodens resultat   -24 127 205 156 498
BALANSRÄKNING I SAMMANDRAG
Anläggningstillgångar 45 52 22 20 27
Exploateringsfastigheter 1 166 1 292 1 853 1 623 796
Andelar i bostadsrättsföreningar 4 4 94 10
Kortfristiga fordringar 125 99 139 98 1 419
Finansiella tillgångar värderade till verkligt värde via resultaträkningen 117 114 117 119 120
Likvida medel 278 570 862 440 277
Tillgångar som innehas för försäljning 594
SUMMA TILLGÅNGAR 1 733 2 130 3 087 2 300 3 244
           
Eget kapital 1 186 1 533 1 436 1 253 1 731
Långfristiga skulder 64 91 565 635 60
Kortfristiga skulder 484 506 1 086 411 1 453
Skulder som har direkt samband med tillgångar som innehas för försäljning 331
SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER 1 733 2 130 3 087 2 300 3 244
NYCKELTAL
Rörelsemarginal, % -4,9 9,7 22,0 25,0 43,5
Avkastning på eget kapital, % -1,7 8,6 15,1 10,5 28,0
Soliditet, % 68,3 71,9 46,5 54,5 52,8
PERSONAL
Antal anställda i medeltal 67 68 80 69 74

 

Ej omräknade siffror enligt ny redovisningsprincip.

Järntorget Byggintressenter AB
org nr: 556501-2522