BOLAGSSTÄMMA
18 MAJ

Härmed kallas till årsstämma i Järntorget Byggintressenter AB (publ) den 18 maj 2020 klockan 15:00 på bolagets kontor, Landsvägen 47, Sundbyberg.

 

  • På bolagsstämman kommer nedanstående punkter att behandlas:

1. Val av ordförande vid stämman.
2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
3. Val av en eller två protokolljusterare.
4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
5. Godkännande av dagordning.
6. Föredragning av framlagd årsredovisning och revisionsberättelse samt koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
7. Beslut
a. Om fastställelse av resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och koncernbalansräkning,
b. Om disposition av bolagets vinst enligt den fastställda balansräkningen, och
c. Om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
8. Fastställande av styrelse- och revisionsarvoden.
9. Val av styrelse och revisorer.
10. Stämmans avslutande.

  • Vid bolagsstämma äger varje röstberättigad rösta för alla de aktier hen äger och företräder. Utvecklingen avseende Covid-19 (Corona) kommer att beaktas i samband med bolagets årsstämma. För de som önskar utöva sin beslutanderätt på stämman, men inte vill närvara fysiskt, erbjuds möjligheten att delta genom ombud. Fullmaktsformulär bifogas denna kallelse.
  • Inregistrering sker kort före stämmans start (från och med kl. 14.45. Stämman inleds kl. 15.00).
  • Antalet närvarande funktionärer och anställda kommer att minimeras.
  • Material till stämman kommer skickas ut senast 4 maj 2020.

Sundbyberg 14 april
Järntorget Byggintressenter AB (publ)
Styrelsen